THÔNG TIN DỰ ÁN

Tên d án : Căn hộ Lakeview

Ch đu tư : Anh Nam

Đa ch : Khu đô thị Lake View, Quận 2

Din tích : 400 m2

Thi công : tháng 4/2018