THÔNG TIN DỰ ÁN

Tên d án : Văn phòng TTC-Nguyễn Công Trứ

Ch đu tư : Tp đoàn TTC

Đa ch : 86-88 Nguyễn Công Trứ,Quận 1

Din tích : 600 m2

Thi công : tháng 5/2018