*THÔNG TIN DỰ ÁN

Tên dự án : Văn phòng 3-One

Ch đu tư : 3-One

Đa ch : 18 Nguyễn Cơ Thạch,Khu đô thị Sala,Quận 2

Din tích : 890 m2 

Số tầng : 6 tầng

Thi công : tháng 5/2018