THÔNG TIN DỰ ÁN:

Dịch tích: 250 m2
Vị trí dự án: Sài Gòn
Ngày bắt đầu: 2017
Ngày hoàn thành: 2017