THÔNG TIN DỰ ÁN:

Dịch tích: 1000 m2
Vị trí dự án: TP Hồ Chí Minh
Ngày bắt đầu: 2016
Ngày hoàn thành: 2016