THÔNG TIN DỰ ÁN:

Diện tích: 1000 m2
Vị trí dự án: Sài Gòn
Ngày bắt đầu: 2015
Ngày hoàn thành: 2015

Thông tin dự án: