THÔNG TIN DỰ ÁN

Tên d án : Coffee 1-2 Phan Tôn-Quận 1

Đa ch : 1-2 Phan Tôn,Quận 1

Din tích : 254 m2

Thi công : tháng 2/2018