THÔNG TIN DỰ ÁN:

Dịch tích: 300 m2
Vị trí dự án: TP Hồ Chí Minh
Ngày bắt đầu: 2015
Ngày hoàn thành: 2015